Obchodní podmínky

obchodní společnosti

BFHM spol. s r.o.

 

sídlo Tisá 411, PSČ 403 36, provozovna Tisá 87, PSČ 403 36, Libouchec 84, PSČ 403 35

IČ 18384161, DIČ CZ18384161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 505 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fotoramecky-bfhm.cz

 

1. Tyto obchodní podmínky společnosti BFHM, spol. s r.o., IČ 18384161 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

www.fotoramecky-bfhm.cz, a to prostřednictvím webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající provozuje svou činnost také v kamenném obchodě na adrese Tisá 87, PSČ 403 36 (dále jen „provozovna“).

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Uzavření kupní smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář.

6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vloží, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu. Uvedené údaje v objednávce jsou prodávajícím považované za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internet, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

10. To, co kupující prodávajícímu uhradí před uzavřením kupní smlouvy, se považuje za zálohu. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodu na straně kupujícího, záloha se nevrací.

 

Platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

1.1 v hotovosti při osobním odběru na adrese prodávajícího,

1.2 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

1.3 bezhotovostní platbou na účet prodávajícího na základě zaslané zálohové faktury prodávajícím.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů od zaslání zálohové faktury. V případě bezhotovostní platby na účet je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, zboží je poté prodávajícím bezprostředně dodáno kupujícímu.

4. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím na adresu kupujícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@bfhm.cz

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto ustanovení obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dřív, než mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že prodávajícímu zboží odeslal.

5. Nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst je na vrácenou částku.

 

Přeprava a dodání zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Při přepravě zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Týká-li se vada pouze součásti věci, lze uplatnit požadavek nároku kupujícího pouze k této součásti.

3. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Vyřízení reklamace

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na vyřízení reklamace.

2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (doklad o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání nebo doručení zboží prodávajícímu, v případě zabudování zboží ode dne jeho zhlédnutí prodávajícím. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, být čisté a kompletní. V případě jeho zabudování musí být umožněn přístup prodávajícího ke zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, dále okamžik, kdy kupující umožnil přístup prodávajícího k zabudovanému zboží.

4. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

 

Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. 101/2000 Sb.) za účelem předmětu smlouvy.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

2. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Prodávající se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

5. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.) zákonem o ochraně spotřebitele (zák. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.